Algemene voorwaarden

Download

Samenvatting

Gebruik door consumenten: Maak gerust gebruik van deze site maar houd er rekening mee dat het gebruik op eigen risico is. Gebruik door niet-consumenten: NIET toegestaan.

1. Definities

1. ONOR.nl: de website en daaruit volgende activiteiten, zoals bereikbaar onder de domeinnaam onor.nl, geëxploiteerd door Hy218l 448 aca, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 011 271 593. Hierna ook: 'de site', 'de website', 'wij'.

2. Gebruiker: eenieder die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de website.

3. Professioneel gebruik: al het gebruik in welke vorm dan ook uit hoofde van of op initiatief van bedrijven, rechtspersonen, organisaties of hiermee vergelijkbaar die opereren in de markt van financiële dienstverlening of aanverwante diensten, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, banken, verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen, intermediars, hypotheekadviseurs, financieel adviseurs, verbonden bemiddelaars, accountants, notarissen, makelaars, taxateurs, projectontwikkelaars, overheden, zelfstandige bestuursorganen, adviesbureaus, onderzoeksbureaus, reclamebureaus, serviceproviders, internetsites.

2. Bepalingen

1. ONOR.nl spant zich in om de getoonde informatie redelijkerwijs zo correct mogelijk te laten zijn.

2. ONOR.nl verleent de Gebruiker het recht om de site te gebruiken voor zover het doel van het gebruik is om kennis te nemen van informatie die direct betrekking heeft op de eigen persoonlijke situatie of de persoonlijke situatie van een familielid tot en met de tweede graad.

3. De getoonde producten zijn geen aanbiedingen maar een inventarisatie van beschikbare producten in de markt. De uiteindelijke acceptatie van de klant vindt plaats door de productaanbieder.

4. De getoonde informatie is geen persoonlijk hypotheekadvies maar een weergave ter beschouwing van kenmerken van hypotheekproducten op basis van de door Gebruiker opgegeven parameters. ONOR.nl raadt geen producten aan specifiek voor de persoonlijke situatie van de Gebruiker. ONOR.nl raadt Gebruiker aan voor persoonlijk hypotheekadvies een onafhankelijke hypotheekadviseur te raadplegen.

5. De in de Nederlandse markt aanwezige hypotheekproducten verschillen op een groot aantal kenmerken. ONOR.nl betrekt de kenmerken van producten uit allerlei bronnen waarbij het voor ONOR.nl ondoenlijk is om de juistheid van deze gegevens met zekerheid vast te stellen. Bovendien kunnen dagelijks wijzigingen plaatsvinden van kenmerken van specifieke (groepen) producten. ONOR.nl kan er niet voor instaan dat wijzigingen ONOR.nl tijdig en/of volledig bereiken. Gebruiker erkent dat mede om voorgenoemde redenen ONOR.nl niet aansprakelijk is voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de getoonde informatie of het ontbreken van informatie of welk ander gebruik van ONOR.nl dan ook. Dit blijft onverminderd van kracht in het geval dat ONOR.nl op de hoogte was of had moeten zijn van de tekortkoming. ONOR.nl raadt de Gebruiker aan bij het nemen van beslissingen uitsluitend af te gaan op de informatie die direct vanuit de productaanbieders wordt verstrekt.

6. ONOR.nl is gerechtigd de dienstverlening aan Gebruiker op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te staken of aan te passen om welke reden dan ook of om helemaal geen reden. ONOR.nl garandeert de beschikbaarheid van de dienst op geen enkele wijze.

7. De door ONOR.nl van derden betrokken modules zijn in licentie gegeven op de basis dat deze ter beschikking kunnen en mogen worden gesteld aan gebruikers in de rol van consument. Om deze reden is het Gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor Professioneel gebruik. Bij niet naleven van de bepaling in voorgaande volzin vrijwaart Gebruiker ONOR.nl voor het totaal van aanspraken en schadevergoedingen die vanuit ONOR.nl aan derden toekomen, voor zover die geheel of gedeeltelijk terug te herleiden zijn tot het inbreukmakend gebruik door Gebruiker.

3. Overige bepalingen

1. Als een gedeelte van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. Eventueel aanwezige Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden expliciet van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Op de verbintenis tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

4. ONOR.nl kan de Algemene voorwaarden met ingang van elke eerstvolgende kalenderdag wijzigen.

Laatst gewijzigd: 04-02-2019
 1. Hypotheek
 2. Energie
 3. Toegangscode
 4. Contact
 1. Privacy
 2. Algemene voorwaarden
 3. Over
 4. API
 1. Uitgangspunten
 2. Credits
 3. Voor hypotheekadviseurs
 4. Voor geldverstrekkers

Feedback

Help mee ONOR.nl te verbeteren en vertel wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Verzenden
Annuleren